fördelar med intranät sharepoint - bild på laptop

Intranät på SharePoint

Fördelar med intranät på SharePoint

Med intranät på SharePoint skapas stora möjligheter för organisationer och företag att stödja medarbetarna med en modern digital arbetsplatslösning. Det finns många fördelar med intranät på SharePoint. Det ger bland annat medarbetarna möjligheter att arbeta från olika geografiska platser, hålla sig uppdaterad kring vad som händer internt, samarbeta med kollegor och kunder, kunskapsdelning och automatiserade processer.

Det moderna intranätet fokuserar på att underlätta för medarbetarna i vardagen, genom att använda styrkorna i SharePoint som att tillgängliggöra och automatisera arbetsuppgifterna. Vilket skapar effektiva fördelar som att de anställda får mår tid att utveckla organisationen och kunderna.

Ett intranät på SharePoint ska stödja alla verksamheter i företaget. Med SharePoint får till exempel HR automatiserade onboarding processer, receptionen hanterar besökshanteringen digitalt, interna och externa projekt drivs effektivt osv.

Paketerat intranät på SharePoint

De flesta företag väljer idag paketerade intranät på SharePoint, detta då det finns en stor kostnadseffektivitet i detta. Genom att välja en paketerad lösning spar man in tid på att inte behöva utveckla standardfunktionalitet som de flesta organisationer har ett behov utav.

När man väljer ett paketerat intranät på SharePoint är det viktigt att säkerställa med leverantören att Microsoft supporterar den paketerade lösningen. Har leverantören utvecklat lösningen på egen hand utanför ramverket för SharePoint kan det ge negativa konsekvenser. Till exempel att Microsoft vid problem inte felsöker intranätet om det är byggt via tredjepartslösningar.

5 tips på hygienfaktorer på ett SharePoint intranät

  • Design utifrån den grafiska profilen så att medarbetarna känner igen sig. Likaså bör även externa samarbetsytor vara inbjudande med kundernas grafiska profil.
  • Nyhetsfunktionalitet som bjuder in till en kommunikativ dialog i företaget, genom att alla kan publicera och kommentera. Med möjligheten att kunna arkivera nyheter per automatik efter en tid.
  • Driftmeddelanden där organisationen snabbt når ut med viktig information till de anställda på ett effektivt sätt, istället för att använda mailen.
  • På jobbet information där central information för alla anställda samlas. Som ett stöd för medarbetarna kring deras arbetsplats, anställning och arbetsuppgifter osv. Med andra ord så att medarbetarna får denna information lättillgängligt.
  • Sökfunktion som snabbt och effektivt söker i hela SharePoint plattformen, vilket även inkluderar innehåll i exempelvis dokument som Word.